Obsah

Informační bulletin obce

Nové Mitrovice

 

_______________________________(leden 2008)_______________________________

Zastupitelstvo obce Nové Mitrovice přeje všem našim občanům, chatařům a chalupářům hodně zdaraví a mnoho úspěchů v roce 2008.

 

ÚVOD

Jistě se všichni podivujete nad tímto bulletinem. Řešíme takto situaci, kdy došlo k neočekávaným událostem, kdy nám pan Pavel Kroc odmítl tisknou další čísla uvedeného zpravodaje, jelikož to již prý není technicky možné. Tímto bychom také chtěli panu Krocovi poděkovat za to, že pro nás do současné doby bezplatně zpravodaj tiskl. Vzhledem k tomuto jsme se rozhodli, že zkusíme vydávat obdobu zpravodaje ve vlastních silách, tak aby to co nejméně zatížilo obecní rozpočet. Na základě námitek občanů se změní i obsah a to tak, abyste zde nalezli důležité informace o dění v obci.

 

PODĚKOVÁNÍ

Obecní úřad děkuje všem sponzorům za jejich dary pro děti na mikulášskou nadílku a za příspěvky do Silvestrovské tomboly.

 

INFORMACE K PLYNOFIKACI V OBCI

S koncem roku 2007 byla dokončena plynofikace obcí Nové Mitrovice a Mítov. V současné době běží provoz plynovodu ve zkušebním provozu a je možné provédst připojení plynu na základě žádosti u ZČP.

 

VÝZVA OBČANŮM

Vyzýváme naše občany a rekreanty k zaplacení povinných poplatků za odpady a za psy dle platné vyhlášky v termínu do 31.3.2008. Vyhnete se tak dalším možným penalizacím za prodlení splatnosti. Výše poplatků za odpady:

350,- Kč/os - trvale bydlící (nejvýše za 4 osoby žijící v jedné domácnosti) 450,- Kč - za rekreační objekt

 

Výše poplatků za psy:                                                                                        50,- Kč za jednoho psa                                                                                     75,- Kč za druhého a každého dalšího psa

Dále bychom chtěli požádat občany, aby nám neukládali nebezpečný odpad před sběrný dvůr, jelikož jej zde nemáme jak uskladnit. Termín odběru a svozu nebezpečného odpadu včas oznámíme.

Třiďte řádně odpad - nešetříte tím jen životní prostředí, ale i vaše peněženky!!!

 

SPOLKY A ORGANIZACE

SDH Nové Mitrovice

Činnost SDH za 4. čtvrtletí

Naši mladí hasiči se zúčastnili celkem pěti soutěží, které se konají v rámci ligy okresu Plzeň-jih.

28.4.  proběhla soutěž o Sedleckou džberovku. Soutěž jsme absolvovali se dvěma družstvy, která se v celkovém hodnocení umístila na 5. a 6. místě z dvaceti družstev.

12.4.  pokračovala liga soutěží o pohár Starosty obce Zákavá. Jednalo se o požární útok, který pro nás skončil 11. místem z devatenácti sportujících družstev. Další akcí byla soutěž o Boreckého kapra ve Štěnovickém Bořku

24.4.  Z dvaceti soutěžících družstev jsme skončili na 7. místě.

6.10. se konalo podzimní kolo hry Plamen ve Štěnovickém Bořku za účasti šestnácti družstev z celého okresu Plzeň-jih. Naši mladí dosáhli 8. místa. 13. 10. jsme v Blovicích na soutěži Požární všestrannosti obsadili 7. místo z dvaceti startujících hlídek.

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem Soptíkům, kteří se poctivě zúčastňovali nácviků, jichž za celý rok nebylo málo a zároveň se snažili dobře reprezentovat SDH i naši obec.

Zd. Mráz, vedoucí mládeže SDH

Důležité informace SDH N. Mitrovice:

          Ve 4. čtvrtletí 2007 jsme zazimovali hasičskou techniku

          Další informace o SDH N. Mitrovice můžete nalézt na našich internetových stránkách www.sdh-nm.ic.cz

Za SDH Nové Mitrovice F. Valdman, starosta SDH

 

REAKCE ZASTUPITELŮ NA „PETICI" KLUBU OŽIVENÍ

Tento příspěvek naleznete na samostané stránce zde.

 

UPOZORNĚNÍ PRO CHATAŘE V KATASTRU NAŠICH OBCÍ                  Upozorňujeme chataře, kteří byli kontaktováni předsedou stavební komise p. Welserem a upozorněni na nesrovnalosti kolaudace a zapsání jejich chat na Katastru nemovitostí, aby vše dali do pořádku. Pokud tak neučiní do dohodnutých termínů, bude z naší strany tato věc předána k projednání na stavební úřad ve Spáleném Poříčí.

 

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

Obecní úřad žádá všechny naše občany, ale i chataře a chalupáře, aby svými náměty a názory na vzhled obce, výstavbu rodinných domů, výstavbu ostatních budov, sportovišť apod. přispěli k tvorbě připravovaného územního plánu správního obvodu obce Nové Mitrovice (tzn. všech našich obcí). Svoje náměty můžete zasílat poštou na adresu Obecní úřad Nové Mitrovice, Nové Mitrovice 136, 335 63, elektronicky na adresu: ou.novemitrovice@wo.cz, nebo sdělit telefonicky (371597146) anebo ústně přímo na obecním úřadě. 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM OBČANŮM                  v říjnu:                                                           72let František Bartoš, Nechanice

v listopadu:

86 let Jaroslav Homolka, Nechanice

83 let Miloslav Polanka, Nové Mitrovice

81let Růžena Vavřínková, Mítov

80let Marie Voříšková, Nové Mitrovice

78let Václav Šampalík, Nové Mitrovice
74 let Josef Žíla, Nové Mitrovice

73let Jiří Finger, Nové Mitrovice
70 let Václav Šneberk, Nechanice

70 let Jindřiška Dolanská, Nové Mitrovice

 

v prosinci:

82let František Černý, Planiny

81let Jiří Pugner, Nové Mitrovice

79let Vladislav Voříšek, Nové Mitrovice
78 let Marie Králová, Mítov

72 let Zdeňka Mašková, Nechanice

72 let Stanislav Kučera, Nové Mitrovice

 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Za kulturní komisi Vladislava Dvořáková

 

 

POZVÁNKA

  • 23.2. 2008 MOČZS v Nových Mitrovicích pořádá „Dětský maškarní bál". Začátek ve 14.00 hodin v kulturním zařízení v Nových Mitrovicích. Od 20.00 hodin pořádá spolek „Saitzův rybník" „Maškarní bál pro dospělé", připravte si pěkné masky. Srdečně zveme všechny občany a rekreanty.
  • 29.3. 2008 ČZS Mítov pořádá tradiční Zahrádkářský ples od 20.00 hodin v KZ Nových Mitrovicích

Všichni jsou srdečně zváni.