Obsah

Informační bulletin obce

Nové Mitrovice

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________(říjen 2008)_____________________­­­­­­__

V tomto roce je tomu 300 let, kdy došlo k oficiálnímu založení názvu obce Nové Mitrovice. U této příležitosti proběhnou v sobotu 25. října 2008 od 14 hodin oslavy.
Všichni jsou srdečně zváni.

 

Co jsme udělali:

Jistě Vás všechny zajímá co je nového v obci a co zastupitelé od posledního vydání bulletinu udělali. Zde uvádíme nejdůležitější věci, které se zde událi:

  • Asi největší událostí je pro nás převod vojenských bytových domů č. 122, 123 a 125 do vlastnictví obce. Po dlouhém a komplikovaném vyjednávání se zástupci Vojenského bytového fondu, byly uvedené domy, na základě schválení vlády o nakládání s nepotřebným majetkem, bezúplatně převedeny do vlastnictví obce k datu 1. září 2008. Obec hradila pouze nutné náklady spojené s tímto převodem. Následně po převodu bytovek došlo k jejich neplynofikování na zemní plyn. Nájemníci těchto domů obdrží koncem roku nové nájemní smlouvy včetně evidenčních listů a výpočtu výše nájemného.
  • Další významnou věcí bylo rozšíření vodovodu v Nových Mitrovicích. Jednalo se o část prodloužení stávajícího vodovodu do cesty nad Seitzovým rybníkem ke skále. Zároveň zde bylo vybudováno odkanalizování povrchových vod.
  • Proběhl nákup zahradního traktoru značky JohnDeere, se kterým udržujeme místní travnaté plochy. Plánujeme také jeho použití pro zimní údržbu chodníků v obci.
  • Proběhla plynofikace obecní knihovny.
  • Pro SDH Nové Mitrovice jsme zakoupili vozidlo Avia Furgon a byla provedena oprava hasičského vozu Praga V3S CAS v celkové hodnotě 120 000,- Kč, přičemž polovina byla uhrazena z dotací HZS  Plzeňského kraje.
  • Došlo k modernizaci internetových stránek obce včetně její domény. Najdete jej na adrese www.novemitrovice.cz. Tyto se snažíme co nejvíce aktualizovat, aby jste zde nalezli potřebné informace.

 

Co děláme v současnosti:

  • Necháváme zpracovat projekt na rekonstrukci bytového domu č.p. 102. Na zpracování této projektové dokumentace  jsme obdrželi dotaci v plné výši ceny.
  • Dále je zpracováván projekt na rekonstrukci vodovodu v Nových Mitrovicích.

Obě akce jsou zpracovávány v rámci přislíbených dotací pro rozvoj Brdska (radar).

 

Škodní událost:
Dne 4. srpna došlo na místním hřbitově ke škodní události, kdy bylo ulomenou větví v místním parku poškozeno několik hrobů a hřbitovní zeď. V současné době probíhá jednání mezi vlastníky hrobů a pojišťovnou ohledně způsobené škody. Tato skutečnost nás vedla k tomu, aby jme nechali ořezat suché větve na stromech v našich obcích a zároveň jsme nechali několik stromů pokácet, abychom předešli těmto nepříjemným událostem. Příště by to nemuselo skončit „jen” škodou na majetku, ale mohlo by dojít k poškození zdraví.

 

ČSZ Nové Mitrovice:

Výstava:
Ve dnech 13 – 14.9.2008 proběhla výstava květin, ovoce, zeleniny a hub, která byla pořádána ve spolupráci ČSZ Nové Mitrovice a Mítov. Byl zaplněn celý sál kulturního domu. K tomuto také přispěl Alimex Nezvěstice a.s., který zde vystavoval odrůdy jablek jimi pěstované. Dokonce i ze strany lidí byl veliký zájem o vystavované exponáty. Této výstavy se zúčastnilo 13 vystavovatelů z Nových Mitrovic a cca 20 vystavovatelů z Mítova. Tímto bychom rádi poděkovali všem vystavovatelům, ale i všem zájemcům o naši výstavu.

Moštování ovoce:
Každou sobotu od 27.9.2008 v době od 8 do 12 hodin provádíme moštování ovoce v budově moštárny. Toto bude probíhat podle zájmu až do odvolání.

 

ČSZ Mítov:

Kromě již výše zmíněné výstavy spolupořádané s ČZS Nové Mitrovice v tomto roce ještě plánujeme tyto akce:

  • 28. října - Podzimní pěší pochod se Sokolem Spálené Poříčí. Bližší informace získáte u svých důvěrníků v průběhu měsíce října, či funkcionářů Sokola ve Spáleném poříčí.
  • 8. listopadu - Výroční členská schůze od 14.00 hod. v Hořehledech. 

 

Pouť na Planinech:

Dne 26. července 2008 od 14 hodin se v obci Planiny konala pouť. Letos se nám počasí vydařilo a až v podvečer spadlo pár kapek. Zahájena byla mší svatou u kapličky za zpěvu sboru ze Spáleného Poříčí. Následovalo vystoupení tanečního souboru „Radost”z Nezvěstic v krojích. Pan Vaska z Mítova zde povozil děti na koních a slečny Pojerovy zazpívali nádherné písničky. Občerstvení zajistili Planinští a jejich příznivci ve spolupráci s paní Michálkovou. K tanci a poslechu hrála hudba bratří Michálkových do půlnoci.

 

Upozornění:

Upozorňujeme, že se zde ještě nachází několik spoluobčanů, kteří nemají zaplacené poplatky ze psů a poplatky za odpady (převážně majitelé rekreačních objektů). Dále upozorňujeme, že je také nutné hradit poplatky za pronájem hrobového místa.

 

Volby do krajských zastupitelstev:

Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhly volby do krajských zastupitelstev. Zde je několik statistických údajů týkající se našeho volebního okrsku: Celkem voličů v našem okrsku – 255, vydáno volebních obálek – 81, odevzdáno volebních obálek – 81, platných hlasů – 78.

Podle hlasů jednotlivým politickým stranám:

22 hlasů - ČSSD (48), 14 hlasů – Koalice PK (36), 12 hlasů – ODS (47), 12 hlasů – KSČM (1), 11 hlasů – Strana pro otevřenou společnost (30), 2 hlasy – Dělnická strana (20), 2 hlasy – ČSNS (26), 1 hlas – Nezávislí demokraté (23), 1 hlas – Strana zdravého rozumu (32), 1 hlas – Koruna česká (58)

 

Pozvánka:
Dne 6.12.2008 ve 14:00 hodin v KZ se koná Mikulášská nadílka. Jste zváni.

 

 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM OBČANŮM:

v dubnu:
77 let  Evžen Svoboda,Nové Mitrovice

73 let  Milan Beržinský, Nové Mitrovice

v květnu:
75 let Marie Sedláková, DSP Spálené Poříčí

v červnu:
79 let   Zdeňka Pugnerová, Nové Mitrovice  

70 let   Jaroslava Fingerová, Nové Mitrovice

55 let   Miroslava Frýbertová, Nové Mitrovice

50 let   Vladislav Šimeček, Nové Mitrovice

v červenci:
86 let   Božena Černá, Nové Mitrovice

82 let   Anna Karlíková, Nové Mitrovice

81 let   František Horn, Mítov

78 let   Ilsa Skalová, Nové Mitrovice

78 let   Anna Valdmanová, Nové Mitrovice

73 let   Václav Bílek, Mítov

v srpnu:
89 let   Marie Ajšmanová, Mítov

80 let   Vladislav Vondra, Nové Mitrovice

71 let   Helena Vondrová, Nové Mitrovice

65 let   Václav Pinkas, Nové Mitrovice

v září:
88 let   Růžena Šaršová, Domov důchodců Žinkovy

82 let   Vlastimil Drábek, Nové Mitrovice

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

 

 · Blahopřejeme manželům Matouškovým z Nových Mitrovic k narození syna Pavlíka, který se narodil v červenci 2008 ·