Obsah

Informační bulletin obce

             Nové Mitrovice                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________(červen 2009)_____________________________­­­­­­ 

V tomto vydání bulletinu bychom Vás rádi informovali o hospodaření obce v loňském roce a informovali o dění v obci. Začneme velkým úspěchem našich mladých hasičů.

 

Okénko velitele SDH:

         Naši mladí hasiči se zúčastnili 25. dubna 2009 soutěže „O Sedleckou džberovku”, konané v obci Sedlec. Této soutěže se zúčastnilo 27 družstev z Plzně – jihu a Plzně – města. Po velice dobrém výkonu získali stříbrné medaile za 2. místo.

Další jarní klání proběhlo v Žákavé dne 16. května 2009. „O pohár starosty obce” se zúčastnilo 16 družstev. Zde naši kluci nenašli přemožitele a odvezli si vítězný pohár za 1. místo v požárním útoku.

fot mladých hasičůTímto bychom rádi poděkovali našim mladým hasičům za vzornou reprezentaci naší obce.

 

Rozbor hospodaření obce Nové Mitrovice za rok 2008
(příloha závěrečného účtu obce za rok 2008)

Obec Nové Mitrovice v roce 2008 hospodařila dle schváleného rozpočtu a přijatých rozpočtových opatření v počtu 6.
Celkové příjmy obce dosáhly hodnoty 7593 tis. Kč.
Celkové náklady  obce dosáhly hodnoty 7331 tis. kč

Níže uvádíme skladbu příjmů a výdajů obce a jejich popis. 

 

PŘÍJMY

 

1

Daňové příjmy

= výnosy celorepublikových daní, které stát přerozděluje obcím podle zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtovém určení daní

3435530,06

2

Nedaňové příjmy

Sestávají se jednak z příjmů z vlastní činnosti obce jako je např. poskytování služeb a výrobků, jednak z pronájmu nemovitého i movitého majetku (pozemků, budov, částí budov, atd.

1086207,70

3

Kapitálové příjmy

= příjmy prodeje hmotného dlouhodobého majetku (např. pozemků)

73200,-

4

Dotace a transfery

Jedná se o dotace, které lze získat od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (státní rozpočet – ministerstva, státní fondy, Národní fond atd.), nebo o rozpočtů územní úrovně (jiné obce), nebo od kraje, dobrovolných svazků obcí atd.

Fin. transfery – jedná se  o převod mezi jednotlivými účty obce.

2533077,-

 

 

 

 

 

 

465456,99

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

 

7593471,75

 

VÝDAJE

 

 

1

Běžné

Jde o veškeré výdaje obce nezbytné pro chod obce. Tyto výdaje jsou dále členěny dle jednotlivých paragrafů – odvětví (každé odvětví má přiřazený číselné označení –

22 – doprava

23 – vodní hospodářství

33 – kultura

36 – bydlení, komunální služby a

rozvoj

37 – ochrana životního prostředí

55 – Požární ochrana – dobrovolná část

61 – správa

63 – služby peněžních ústavů + převody vlastním rozpočtovým účtům

64 – neinvest. transfery obcím a územním rozpočtům

 

 

 

 

 

30506,-

50504,-

190428,-

1012888,65

 

326073,50

173563,30

 

1264190,10

572747,99

 

 

263967,10

2

Kapitálové výdaje

= výdaje na pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku

3446366,-

 

VÝDAJE CELKEM

 

7331234,64

 

Obec Nové Mitrovice získala v roce 2008 dotace:

Druh dotace

Položka

Neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu (volby do zast. PK)

4111

20000,-

Ostatní neinvest. přij. Transfery ze SR

-       aktivní politika zaměstnanosti (úřad práce)

-       účelová dotace na Czechpoint

4116

121500,-

 

 

52000,-

Investiční přijaté transfery ze SR

- pořízení projektové dokumentace

4211

1455489,-

Investiční přijaté transfery ze SFŽP

- plynofikace

4213

386574,-

Investiční přijaté transfery od PK

-       dotace na akci Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace

-       pořízení územního plánu

4222

 

250000,-

 

120000,-

Neinvestiční přijaté dotace od PK

- pro SDH

4122

120214,-

Neinvest. přijaté transfery z SR – dotace na výkon státní správy

4112

7300,-

 

V roce 2008 OBEC NOVÉ MITROVICE pořídila:
 

 1. Projektovou dokumentaci na 3 akce, které byly Krajským úřadem Plzeňského kraje vybrány z předloženého soupisu obcí navrhovaných projektů. Jedná se o projektovou dokumentaci na Rekonstrukci vodovodu Nové Mitrovice v hodnotě 880362,- Kč, projektovou dokumentaci na  Rekonstrukci  bytového domu č.p. 102 v Nových Mitrovicích v hodnotě 424830,- Kč a projektovou dokumentaci na Opravu místních komunikací a veřejných prostranství Nové Mitrovice v hodnotě 150297,- Kč. Náklady na projektové dokumentace byly hrazeny v plné výši z dotace MFČR.
   
 2. Obec zahájila práce na zpracování územního plánu obce Nové Mitrovice. V rámci 1. až 3. etapy byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 325156,- Kč, z toho část ve výši 120000,- Kč byla hrazena z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008.
   
 3. Bylo uskutečněno prodloužení vodovodního řadu v obci Nové Mitrovice v lokalitě „Na skále“, celkové náklady činily 542341,- Kč, z toho část ve výši 250000,- Kč byla hrazena z dotace opět z PSOV PK 2008.
   
 4. V roce 2008 byla uhrazena konečná faktura za plynofikaci obcí Mítov a Nové Mitrovice ve výši 881370,50 Kč, z toho část ve výši 386574,- Kč byla hrazena z dotace SFŽP ČR. Celkové náklady na vybudování plynofikace našich obcí jsou ve výši 6884761,40 Kč.
   
 5. Obec zakoupila pro činnost SDH Nové Mitrovice nový automobil AVIA FURGON 20, na zakoupení + úpravu vozu byly vynaloženy náklady ve výši 66385,50 Kč.
   
 6. Obec zakoupila travní traktor John Deere + příslušenství (sněhová radlice + posypový vozík) v celkové hodnotě 138108,- Kč.
   
 7. Obec získala do majetku v rámci akce Czechpoint 1 PC+tiskárnu, 1 notebook v celkové hodnotě 37069,- Kč, náklady jsou v plné výši pokryty dotací MV ČR.
   
 8. Dále byla zakoupena signalizace GSM pro vodárnu Nové Mitrovice v hodnotě 21770,- Kč, pomocí níže budou snáze kontrolovány poruchy čerpadla ve vrtu.
   
 9. V rámci dotace ve výši 120214,- Kč pro SDH, kterou obec získala od KÚPK,  byla uskutečněna oprava hasičského vozu PRAGA V3S CAS 16 v celkové hodnotě 119491,- Kč, dále bylo nakoupeno vybavení  pro  SDH, a to savce v hodnotě 6822,30 Kč a hadice v hodnotě 13523,- Kč. 

 10. V roce 2008 oslavila obec Nové Mitrovice 300  výročí. Zastupitelstvo obce rozhodlo uspořádat oslavu k tomuto výročí. Na oslavu byly vynaloženy náklady ve výši 51996,- Kč.
   
 11. V rámci závazku obce zabezpečit alespoň 50% připojení k odběru plynu, byla uskutečněna plynofikace obecního domu čp. 116 v Nových Mitrovicích (obecní knihovna), náklady na ústřední vytápění a ohřev vody se vyšplhaly na 95836,- Kč.

 

V roce 2008 obec získala bezúplatným převodem (formou darovací smlouvy) tři bytové domy v Nových Mitrovicích (č.p. 122, 123 a 125) včetně pozemků – st.p.č. 150, 152 a 153 a pozemku – pozemkové parcely č. 206/5 v k.ú. Nové Mitrovice – to vše v celkové hodnotě 3858824,52 Kč.

 Z důvodu nepotřebnosti se obec rozhodla prodat hasičský vůz TATRA 805. Vůz byl prodán za největší nabídku 70000,- Kč.

 Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle platné rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12M, který je k nahlédnutí na obecním úřadu.

Tento rozbor je současně přílohou Závěrečného účtu obce.

 

Cena vodného – vysvětlení

Na základě rozboru vynaložených nákladů na provozování vodovodu v Nových Mitrovicích, provozovatel 1. JVS žádal koncem loňského roku o zvýšení ceny vodného na cca 35 Kč/m³. Toto nebylo zastupitelstvem obce schváleno a 1. JVS jsme požádali o přehodnocení. Na základě přehodnocení nákladů došla k návrhu ceny 29,19 Kč/m³, který byl také zastupiteli obce schválen s platností od 1. 6. 2009. Toto navýšení není vinnou obce, jak se někteří domnívají, ale skutečně vynaloženými náklady na provozování vodovodu. Obec z tohoto má zisk 100 Kč/rok (za celý vodovod, nikoliv za jednotlivce). Předem však upozorňujeme na další zvyšování ceny vodného, které se odvíjí ze skutečně vynaložených nákladů plus změny zákonů.

 

Upozornění k plynofikaci

Upozorňujeme na nutnost dokončení plynofikace Vašich nemovitostí a přihlášení se k odběru zemního plynu ještě v tomto roce!!! 

 

Územní plán obce

Informujeme naše občany, že je zpracován Návrh územního plánu obce Nové Mitrovice, textová část i výkresy jsou dostupné na webových stránkách stavebního odboru Městského úřadu v Blovicích (www.blovice-mesto.cz), textová část je zveřejněna i na webových stránkách naší obce (www.novemitrovice.cz), výkresové části je možno si prohlédnout přímo na Obecním úřadě v Nových Mitrovicích v úředních hodinách.  K tomuto můžete vznést připomínky.

 

Zpráva o knihovně v Nových Mitrovicích za rok 2008

K 31.12.2008 měla knihovna 2871 svazků, z toho 818  naučné literatury.
Za loňský rok bylo registrováno celkem 14 čtenářů, ale jenom jeden čtenář do 15-ti let a 2 čtenáři jsou ze sousedního Železného Újezda. Během letních měsíců je knihovna využívána i chataři a chalupáři. V loňském roce je evidováno celkem 248 zapůjčených knih. Knižní fond je alespoň částečně obměňován vypůjčením knih z městské knihovny v Blovicích, Výpůjčky se dějí asi 1x za 2 měsíce.
Do knihovny byl zaveden veřejný internet, který mohou využívat nejen návštěvníci knihovny, ale i všichni občané. Bohužel je často poruchový. Tento v loňském roce využili pouze dva občané.
To je stručný přehled o naší knihovně, škoda jen, že ji navštěvují stále stejní čtenáři. Srdečně Vás zvu, přijďte se podívat.

Knihovnice J. Fingerová

ČSZ Mítov:

Seznam plánovaných akcí:

·         6. června - proběhne zájezd do lázeňského města Bechyně

·         11. července – 1. táborák od 19 hodin

·         8. srpna – 2. táborák od 19. hodin

·         29. srpna – zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka” spojené s návštěvou poutního místa „Dobrá voda” a rodiště Jana Žižky v Trocnově.

·         5 a 6. září – společná výstava ovoce, zeleniny a květin v kulturním zařízení v Nových Mitrovicích. Pořádáno ve spolupráci s ČSZ Nové Mitrovice.

·         28. září – Svatováclavská pouť, která bude zahájena mší svatou ve 14. hodin u kapličky v Mítově.

·         28. října – podzimní pěší pochod se Solkolem Spálené Poříčí. Bližší informace u důvěrníků.

·         7. listopadu – výroční členská schůze. Tato se koná v sále pohostinství v Hořehledech od 14. hodin.

 

Pozvánka

Zveme všechny na tradiční „Planinskou pouť”, která bude na svátek sv. Anny dne 25. 7. 2009 od 14 hodin na Planinech.

 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM OBČANŮM

Leden
50 let   Šampalík František, Nové Mitrovice
73 let   Davídková Růžena, Nové Mitrovice
77 let   Mašek Jaroslav, Nechanice

 

Únor
70 let   Houška Josef, Mítov
71 let   Tolarová Jindřiška, Nové Mitrovice
77 let   Hornová Blanka, Mítov
79 let   Doláková Jiřina, Nechanice
79 let   Černá Božena, Planiny
86 let   Kovaříková Helena, Nové Mitrovice

Březen
65 let   Houšková Helena, Nové Mitrovice
71 let   Novák Josef, Nové Mitrovice
86 let   Cébová Anna, Nové Mitrovice
89 let   Valentová Ludmila, Žinkovy

Duben
55 let   Ing. Černý František, Nové Mitrovice
55let    Mašek Lubomír, Nové Mitrovice
74 let   Beržínský Milan, Nové Mitrovice
78 let   Svoboda Evžen, Nové Mitrovice

Květen
50 let   Štembera Pavel, Planiny
74 let   Sedláková Marie, Spálené Poříčí

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

 

· Blahopřejeme manželům Pokorných z Nových Mitrovic k narození dcerky Terezky, která se narodila v únoru 2009 ·