Obsah

Zpět

Reakce zastupitelů

REAKCE ZASTUPITELŮ NA „PETICI" KLUBU OŽIVENÍ

 

Dne 16.11.2007 předala paní V. Michálková na veřejném zasedání jakýsi soupis bodů, kterými lidé pod body podepsaní vyjadřují svůj nesouhlas s postojem obecního zastupitelstva. Protože tuto listinu podepsalo 37 občanů obce Nové Mitrovice a 59 (pro zajímavost uvádíme místa trvalého pobytu - Blovice, Praha, Karlovy Vary, Plzeň, Železný Újezd, Spálené Poříčí, Hradišťský Újezd, Přešín, Radošice, Myť, Brno, Křimice, Příkosice, Borovno, Číčov, Příbram, Přeštice) návštěvníků klubu, pro který hostinskou činnost vykonává paní Věra Michálková, rozhodli jsme se reagovat na každý bod jednotlivě:

 1.  „Máme dojem, především mladší a střední generace, že společenský a kulturní život v naší obci díky přístupu našich zastupitelů brzy úplně vyhasne. Kdo z nás tady potom bude chtít trvale bydlet?" Opravdu nechápeme, jak podepsaní získali dojem, že díky zastupitelům kulturní a společenský život v obci úplně vyhasne. Myslí si snad, že 7 zastupitelů zvládne zajišťovat kulturu v obci? Neměl by toto být především zájem místních spolků a organizací, ale i přímo obyvatel? Je velice jednoduché vždy přijít k hotové věci. Nevšimli jsme si však, až na pár výjimek, že by mladí lidé měli nějaký zájem o pořádání kulturních akcí. Naopak obec se sama snaží organizovat některé akce jako jsou například den dětí nebo mikulášská nadílka pro děti, každoroční setkání seniorů, podílí se spolu s místními spolky a organizacemi jako jsou např. zahrádkáři, myslivci, hasiči, rybáři apod. na organizování tanečních zábav u příležitosti poutě nebo Silvestra. Samozřejmě, že bychom my jako zastupitelé byli rádi kdyby bylo v naší obci více kulturních akcí a každý, kdo by měl nápad a chuť se může a vždy mohl na nás obrátit. Konečně z tohoto důvodu byla do kulturní komise při obci přizvána i paní V. Michálková. Samozřejmě nám neunikly aktivity občanského sdružení „Oživení" v obci. Jsme ochotni podporovat činnost tohoto sdružení, pokud akce, které bude pořádat, budou určeny pro všechny naše občany. Nikdy jsme nevystupovali proti aktivitám pořádaným touto společností. Například v „Novomitrovickém zpravodaji" si paní Michálková zveřejňovala svoje záměry bez jakéhokoliv omezení. Při pořádání tzv. „Benátských nocí" využívala paní Michálková obecní pozemek bezúplatně. A co se týká organizace dne dětí v letošním roce, finančně bylo obcí zajištěno občerstvení a ceny (dárky pro děti), také samotná organizace byla zajištěna členy nejen kulturní komise. Je zde třeba se zamyslet, kdo z této akce měl zisk. Je pravda, že bychom byli rádi, kdyby byl kulturní a společenský život v našich obcích pestřejší, ale to závisí na samotných lidech, nejde něco organizovat od stolu a vyžadovat účast.
 2.      „Nepodporují místní živnostníky a podnikatele" je uvedeno v druhém bodě. My zastupitelé říkáme - to je lež. Jakým právem může někdo napsat tuto větu a jakým právem ji podepíše 59 osob, který nežijí v našich obcích? Co si máme o těchto lidech myslet? Dokážou vůbec rozumně uvažovat. Jestliže chce někdo takto něco tvrdit, musí uvést konkrétní případy. Žádné takové neexistují!
 3.    „Vedou divnou politiku v přidělování obecních bytů". Co je myšleno „divnou politikou"? To, že zastupitelé váhají s přidělením bytu člověku, který žil v bytě se svoji družkou a jejich dluh na nájemném činil cca 20 tisíc Kč a nájemní smlouva musela být ze strany obce vypovězena? Mají zastupitelé v současné situaci přidělit byt každému, kdo přijde? I za cenu, že budou muset vymáhat dlužné nájemné soudně? Kdo ponese odpovědnost za náklady vzniklé vymáháním dlužných nájmů, popřípadě za nevymahatelné pohledávky? Při přidělování bytů je rozhodováno na základě hlasování zastupitelů a při hlasování je jedním z hlavních kritérií schopnost řádného placení nájemného.
 4.  „Nepodporují služby v obci". Další nesmysl. Bez uvedení jediného konkrétního případu. Jaké služby nepodporujeme? Mají snad na mysli poštu? Tak jak funguje pošta je věcí České pošty a těžko budeme někomu nařizovat, jakým směrem má ubírat své podnikatelské aktivity. Pokud však někdo přijde s dobrým nápadem se službami pro občany, snažíme se mu vyjít vstříc.
 5.    „Neplatí povinné příspěvky za naše děti Základní škole Spálené Poříčí a MŠ v Čížkově". Další lež! Nedovedeme si představit myšlenkové pochody lidí, kteří napíší výše uvedené a další, kteří podepíší aniž by si toto tvrzení ověřili. U bodů 2, 3, 4 a 5 jsme zvažovali o podání trestního oznámení pro šíření pomluvy. Není pravda, že obec Nové Mitrovice nehradí tzv. neinvestiční příspěvky základní škole, kterou naši žáci navštěvují. Jde jenom o to, že máme zájem o prošetření nákladů, které má naše obec hradit. Nemůžeme se spokojit pouze s vyčíslením částek bez rozboru o jaké částky se jedná, zvláště když například u Základní školy Spálené Poříčí se z nákladů roku 1996 ve výši cca 21.000,- Kč dostáváme v roce 2007 na částku ve výši 192.625,20 Kč. Po obdržení žádosti o úhradu neinvestičních nákladů reagujeme a požadujeme náklady doložit tak, aby byly průkazné. O doložení nákladů jsme požádali i MS v Čížkově, a to zejména z toho důvodu, že náklady najedno dítě jsou za loňský školní rok ve výši cca 8.000,- Kč zatímco v MŠ v Hořehledech jsou v tomto období náklady najedno dítě ve výši 3.451,- Kč a v MŠ SP dokonce ve výši pouze 1.229,-Kč.
 6.   „Zadávání veřejných zakázek - nedostáváme dostatečné informace o způsobu přidělování a vyhlašování výběrového řízení". Způsob zadávání a vyhlašování veřejných zakázek stanovuje zákon, obojí musí obec průkazně doložit k auditu hospodaření obce za každý rok. Co se týká tzv. malých zakázek (do 500 tis. Kč), není povinností obce vyhlašovat výběrové řízení, my však pokaždé oslovujeme nejméně tři firmy na podání nabídky. Ale není v našich silách donutit někoho přihlásit se do výběrového řízení na zadání zakázky (viz oprava čp. 116 v Nových Mitrovicích).
 7.    „Veřejné zasedání obecního zastupitelstva nesplňuje svůj účel - z toho plyne náš nezájem se zúčastnit!" Veřejná zasedání zastupitelstva obce velice dobře splňuje svůj účel. Veřejná zasedání směřují k informovanosti občanů o dění v obci (veřejné zakázky obce, výdaje, rozpočet, plnění usnesení z veřejných zasedání). Má své náležitosti, které je nutné dodržovat. Je zde dán velký diskusní prostor občanům. Zastupitelé se snaží zodpovědět na všechny dotazy, náměty a připomínky. Velice uvítáme hojnější účast na těchto zasedáních. Právě nízká účast zejména mladších lidí vypovídá o zájmu dění v obci.
 8.  „Novomitrovický zpravodaj nesplňuje svůj účel" Za příspěvky Novomitrovického zpravodaje odpovídá redakční rada. Každý z občanů má možnost zveřejnit svůj příspěvek v našem zpravodaji. Jsme velice rádi, že jej můžeme bezplatně vydávat v takovéto verzi (informace obecního úřadu, činnost místních spolků a organizací, pozvánky na akce, životní jubilea našich občanů). Za to vděčíme především panu Krocovi, který pro nás ochotně a bezplatně zpravodaj tiskne.
 9.    „Plynofikace v obci - kolik zaplatíme z obecního rozpočtu navíc? Řekne nám někdo pravdu?" Pravda je taková, že obec Nové Mitrovice zaplatí částku ve výši dle uzavřené Smlouvy o dílo se zhotovitelem - firmou MMG PLAST Brno. Neuhradíme ani korunu navíc, naopak obec z vlastní iniciativy oslovila Správu vojenského bytového fondu Praha, která spravuje tři bytové domy v Nových Mitrovicích se žádostí o zafinancování části stavby (jedná se o připojení třech vojenských bytových domů - čp. 122,123 a 125). Takže celková částka na plynofikaci bude tímto nižší o cca 420 tis. Kč. O plynofikaci se na veřejných zasedáních pravidelně poskytují informace, kdo chce tyto informace získat, musí přijít na veřejné zasedání.10)  „Naši zastupitelé nemají zájem o naše názory". Zastupitelé mají zájem o názory všech občanů ať již trvale žijících či rekreantů. Není však cílem obecního zastupitelstva prosazovat zájmy jednotlivce nad zájmy ostatních občanů. Všichni bychom si měli uvědomit, že je třeba naslouchat všem a ne vidět jen svůj vlastní zájem. Naši občané by si měli uvědomit, že problémy obce nelze řešit v hospodě, je nutné je diskutovat buď na veřejných zasedáních, nebo předložit písemně na obecní úřad (popř. do schránky OÚ).            Domníváme se ale, že každý občan by si měl umět svůj názor zdůvodnit a  obhájit.                                                                
 10.   „Od vzniku občanského sdružení „Společnost oživení" se snaží o jeho likvidaci. Naopak bychom uvítali podporu." Opět tvrzení, které není ničím doloženo. Jakým způsobem se snažíme o likvidaci sdružení od jeho založení? Od vzniku sdružení bylo obecní zastupitelstvo kritizováno ze strany nájemce, ale i návštěvníků „Hospůdky", že je k tomuto nevšímavé. Zastupitelstvo navíc v letošním roce nabízelo paní Michálkové možnost zázemí klubu „Oživení" v místní obecní hospodě, což však kategoricky odmítla. Údajně pro finanční stránku nájmu za uvedený objekt. Zastupitelstvo však nemá možnost jakéhokoliv bezúplatného nájmu. Pouze chceme, aby všichni dodržovali zákonná pravidla v provozování hostinské činnosti.
 11.     „Kdo je autorem záměru rekonstruovat obecní budovu bývalé hospody opět na hospodu, když za stávajících podmínek nefunguje ani ta zrekonstruovaná? Nikdo se nás nezeptal na náš názor!" Tento bod je poněkud zmatený. Zastupitelé opravdu neví, zda svoje záměry mají projednávat se 37 občany obce + 59 občany - návštěvníky klubu „Oživení"!!!!, kteří jsou podepsány pod „Nesouhlasem". Způsob využití budovy bývalé hospody nebyl dosud zastupitelstvem projednáván. Tento problém bude řešen připravovaným územním plánem obce.

 

Závěr: Lidé otevřete oči a nenechte si vnucovat něčí názory. Poslechněte si také druhou stranu a nepodepisujte slepě to, co vám někdo předloží. Slyšeli jsme již takové názory, že kdyby někteří, co podepsali Vaši tzv. petici, věděli celou pravdu a nejen částečnou pravdu nebo dokonce lži, že by petici nepodepsali. Pokud každý z Vás přijde s konkrétními návrhy, jsme otevřeni s Vámi jednat.

Všichni zastupitelé obce Nové Mitrovice

Vyvěšeno: 11. 12. 2007

Datum sejmutí: 27. 12. 2007

Zpět