Obsah

Zpět

OZV č.1/2003 - O místních poplatcích

 

Obecně závazná vyhláška obce Nové Mitrovice

č. 1/2003

o místních poplatcích

 
 
Zastupitelstvo obce Nové Mitrovice na svém jednání dne 12.12.2003 schválilo v souladu s ustanovením § 14, odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
ODDÍL I
Základní ustanovení
V obci Nové Mitrovice se vybírají tyto místní poplatky:
a)      poplatek ze psů
b)      poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c)      poplatek za užívání veřejného prostranství
d)      poplatek z ubytovací kapacity
e)      poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Správcem poplatku je Obecní úřad Nové Mitrovice.
 
ODDÍL II
Poplatek ze psů
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 2. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
-         nevidomá,
-         bezmocná (§ 2, vyhlášky č. 284/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
-         s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod (§ 86, zákona č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
-         provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod,
-         provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
-         mající povinnost držení a používání psa (např. zákon č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 1. Sazba poplatku činí:
-         Kč 50,-- za kalendářní rok a jednoho psa,
-         Kč 75,-- za kalendářní rok a každého druhého psa jednoho majitele.
 
      4.            Poplatek ze psů je držitel psa povinen zaplatit správci poplatku vždy nejpozději do konce ledna na celý rok předem. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši odpovídající počtu započatých kalendářních měsíců.Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve které změna nastala.
 
 
ODDÍL III
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 1. Poplatek platí fyzické osoby , které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
 2. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:
-         osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod a jejich průvodci,
-         osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba je zároveň plátcem poplatku a za poplatek ručí.
 2. Ubytovatel je povinen vést v písemné formě evidenční knihu, do které zapisuje:
-         dobu ubytování,
-         účel pobytu,
-         jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
-         číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby.
            Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 1. Sazba poplatku činí Kč 5,-- za osobu a za každý i započatý den pobytu.
 2. Poplatek poukazuje ubytovatel na účet obce čtvrtletně vždy nejpozději do 15. dne prvního měsíce následujícího po příslušném čtvrtletí.
 
ODDÍL IV
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství jsou specifikovány v příloze č. 1 této vyhlášky.
 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto oddílu.
 4. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 15 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 
 
 
 1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
-         umístění prodejních zařízení a dočasných staveb pro poskytování prodeje a služeb – Kč 10,-- za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den,
-         umístění reklamních zařízení – Kč 200,-- za každý i započatý m2 a každý i započatý rok, v případě umístění reklamních zařízení na dobu kratší jednoho roku činí denní sazba Kč 2,-- za každý i započatý m2 a každý i započatý den,
-            provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení – Kč 1,-- za každý i započatý m2 a každý i započatý den
 1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v odst. 1) do dne, kdy toto užívání skončilo.
 2. Poplatek vyměří správce poplatku. Poplatek je splatný před započetím užívání
      veřejného prostranství v hotovosti u správce poplatku. Poplatek stanovený roční 
      sazbou je splatný do 31.12. příslušného kalendářního roku.
 
 
ODDÍL V
Poplatek z ubytovací kapacity
 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
 2. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá
a)      ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b)     ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, která tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,
c)      ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d)     ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
 1. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
      ubytování poskytla.
 1. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský  
      nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje o účelu pobytu.
 1. Sazba poplatku činí Kč 2,-- za každé využité lůžko a den. 
 2. Poplatek je splatný čtvrtletně do 15. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí na účet
      správce poplatku.
 
ODDÍL VI
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.
 2. Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
 3. Sazba poplatku činí Kč 5 000 ,-- za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce.
 4. Poplatek je splatný v hotovosti nebo na účet správce poplatku vždy nejpozději do 15 dnů po skončení příslušného tříměsíčního období.
 
ODDÍL VII
Závěrečná ustanovení
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Byl-li před uplynutím lhůtu uvedené v odst. 2 tohoto oddílu učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 4. Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č. 1/96 ze dne 26.11.1995.
 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2004.
 
 
 
 
 
 
                        Starosta:                        Zástupce starosty:
 
 
Schváleno dne: 12.12.2003
 
Vyhlášeno dne: 15.12.2003
 
Sejmuto dne:31.12.2003
 
Účinnost od:1.1.2004
 

Vyvěšeno: 12. 6. 2008

Datum sejmutí: 27. 6. 2008

Zpět