Obsah

Zpět

OZV č.3/2002 - Hřbitovní řád

Obecně závazná vyhláška č.3/2002

Hřbitovní řád

 

Zastupitelstvo obce Nové Mitrovice se na svém zasedání usneslo dne 3.5.2002 vydat na základě § 35 odst. 1 a podle § 84  odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Obec Nové Mitrovice jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

 

 

Článek I.

 Úvodní ustanovení

 

1.    Řád upravuje provoz pohřebiště v Nových Mitrovicích.

 2.   Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště – správu a údržbu veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně, pronájem hrobových míst a vedení související evidence v souladu s ustanovením  § 18 odst. 1 a ostatní činnosti jako výkopové práce související s pohřbem a  exhumací, pohřbívání, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků prostřednictvím  „Pohřební služby Blovice“ v souladu s § 18 odst. 2.

    

Článek II.

 Provozní doba pohřebiště

 Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

 

Letní období (duben až říjen)            7.00  -  20.00 hod

 

Zimní období (listopad – březen)      8.00   -  16.30 hod.

 

 

Článek III.

Pořádek na pohřebišti 

1.     Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.     Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku II tohoto řádu.

3.     Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4.     Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a  osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.     Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6.     Vozidla s výjimkou invalidních vozíků mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7.     Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u  hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8.     Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9.     Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10.Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

11.Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpusti. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

12.Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.

13.Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

14.Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

15.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

16.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

 

 

Článek IV.

 Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti


Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)    pronájem hrobových míst

b)    vedení související evidence o hrobových místech a o  uložení lidských ostatků

c)     správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

d)    zajišťování vrátní služby

e)    správu a údržbu objektů na pohřebišti (komunikace, márnici, oplocení)

f)      zajišťování likvidace odpadů

g)    informační služby

 

Veškeré výkopové práce související s pohřbením a  exhumací, pohřbívání a provádění exhumací a ukládání lidských pozůstatků provádí na základě smluvního vztahu s provozovatelem pohřebiště firma „Pohřební služba Blovice“ majitelky pí. Bláhové, Masarykovo nám. 98. 

  

 

Článek V.

 Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst


1.     Provozovatel pohřebiště je povinen:

a)    předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

b)    umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku IX.

c)    Umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a  zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy,  bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

2.     Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a  připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

  

Článek VI.

Povinnosti nájemce hrobového místa


Nájemce hrobového místě je povinen při užívání hrobového místa postupovat tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o nájmu hrobového místa – článek III. - Povinnosti nájemce.

 

 

Článek VII.

Ukládání lidských pozůstatků a  zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace


1.     Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze oprávněná firma, jiná osoba jen se souhlasem provozovatele. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2.     Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který stanoví.

3.     Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.     Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn.  nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5.     Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15x0,85m, a to:

-        celodubové nebo jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

-        kovové s nepropustným dnem.

6.     Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel  pohřebiště resp. oprávněná firma  provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice).

  

 

Článek VIII.

Tlecí doba

  

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků činí 10 let.

 

 

  

Článek IX.

Zřizování hrobového zařízení a  podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)    Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiv apod.

b)    Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

c)    Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

d)    Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

 

2.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)    Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260cm).

b)    Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)    Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)    Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)    Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50  cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)      Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)    Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry  a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)    Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a  vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)      Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)      Na zastropení je nutno použít 20  cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)    Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1  m2.

l)      Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

 

3.     Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

-  dobu výstavby hrobky

-  zabezpečení místa z hlediska pádu osob a  bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-  požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-  podmínky používání komunikací pohřebiště

-  způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-  povinnost dozoru při výstavbě

-  průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4.     Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

-  druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-  způsob a cyklus revizí hrobky.

             Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5.     Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména

       -     respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací

       -     neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-        nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-        zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6.     Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kdy byly práce prováděny, do původního stavu.

  

Článek X.

 Sankce

   

Porušení této závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

  

Článek XI.

Zrušovací ustanovení

 

Tímto se ruší dosud platný řád pohřebiště.

 

Článek XII.

  Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

 


…………………………………                            …………………………………….

           místostarosta                                                            starosta

 

Vyvěšeno: 22. 6. 2008

Datum sejmutí: 7. 7. 2008

Zpět